Medžiaga pedagogui

Pasirinkti sritį:

Nacionaliniai ir tarptautiniai tyrimai

Pavadinimas 
Paskirtis
Teikėjas
Nuoroda
Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose, ESPAD-2007

Daugiau informacijos
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas
Esamo elektroninio ugdymo turinio analizė

Daugiau informacijos
Elektroninio ugdymo turinio, skirto gamtamokslės, komunikavimo gimtąja kalba ir mokymosi mokytis kompetencijoms ugdyti rengimas ir leidyba
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) Mokinių esminių kompetencijų ugdymas
Gamtamokslinio ugdymo, kalbos (gimtosios), matematikos ir socialinio ugdymo vadovėlių (vadovėlių komplektų) medžiagos tinkamumo kompetencijoms ugdyti tyrimo ataskaita

Daugiau informacijos
2010 metais atliktame tyrime buvo vertinami 5-8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros, 5-6 klasių gamtos mokslų, 7-8 klasių biologijos, chemijos, fizikos, 5-8 klasių matematikos, istorijos ir geografijos vadovėliai (vadovėlių komplektai)
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) Mokinių esminių kompetencijų ugdymas
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio ir jo įgyvendinimo kokybės analizė

Daugiau informacijos
2009 metais atlikto tyrimo ataskaita. Tyrimo tikslas - išanalizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) turinio ir jo įgyvendinimo kokybę, atskleisti kokybę sąlygojančius veiksnius ir pateikti rekomendacijas kokybei gerinti
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vadybos kokybės vertinimas

Daugiau informacijos
2009 metais atlikto tyrimo ataskaita
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Lietuvoje

Daugiau informacijos
Būklės ir galimybių tyrimas
Kaimuose ir miesteliuose (gyventojų skaičius iki 30000) gyvenančių suaugusiųjų mokymosi poreikiai

Daugiau informacijos
Tyrimo, atlikto2004 metais, tikslas - išnagrinėti kaimuose ir miesteliuose (gyventojų skaičius iki 30 000) gyvenančių suaugusių žmonių mokymosi poreikius ir juos sąlygojančius veiksnius
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas
Kokybinis tyrimas apie mokymasi visą gyvenimą ir jo rezultatyvumą

Daugiau informacijos
Tyrimo, atlikto 2007 metais, tikslas – nustatyti svarbius patiems besimokantiems socialinius ir asmeninius suaugusiųjų mokymosi rezultatyvumo kontekstus ir aplinkybes
Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas
Lietuvos gyventojų nuomonė apie pradinį ugdymą ir vidurinį išsilavinimą

Daugiau informacijos
Lietuvos gyventojų viešosios nuomonės 2010 metai atliktas tyrimas
Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas
Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tyrimas

Daugiau informacijos
Išsami tyrimo ataskaita, trumpoji tyrimo ataskaita ir tyrimo pristatymas
Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones
Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijų analizė

Daugiau informacijos
2009 metais atlikto tyrimo tikslas - ištirti mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijas, kurios yra vienas pagrindinių bibliotekų veiklos veiksnių.
Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones
Mokymosi mokytis pažangos (įsi)vertinimas

Daugiau informacijos
Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinės mokyklos fizikos mokytojos metodininkės Editos Dijokienės atliktos 7-12 klasės mokinių apklausos rezultatai
Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) Mokinių esminių kompetencijų ugdymas
Įrašų puslapyje: 123